Wat is C-match?

C-match is een innoverende aanpak, waarbij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt primair worden gematcht op basis van gedragscompetenties en secondair worden aangevuld met geīdentificeerde vakcompetenties.

Competenties zijn kenmerken die worden bepaald door gedrag, sociale vaardigheden en de opgedane bekwaamheden. Het gedrag en sociale vaardigheden vormen de gedragscompetenties. De opgedane kennis en kunde (bekwaamheden) vormen de vakcompetenties.

De gedragscompetenties worden door middel van interviews en gerichte vragen gemeten. De vakcompetenties worden geīdentificeerd door middel van het opstellen van een ”open” portfolio, onderbouwd met (eventuele) bewijsstukken. Op deze wijze wordt de ontwikkeling en het arbeidskundig verleden vastgelegd van een persoon, alsmede de vereiste gedragscompetenties en bekwaamheden voor een vacature. Hierdoor wordt een breder inzicht verkregen in de (succes) mogelijkheden voor een match en wordt de kans op een duurzame uitplaatsing naar de arbeidsmarkt sterk verbeterd.

Hoe gaat het in zijn werk?

Er wordt uitgegaan van de 25 competenties die ook door het beroepsonderwijs worden gebruikt.

1. Voor elke werkzoekende wordt een individuele analyse gemaakt van de kwalificaties en competenties die aanwezig zijn. HPB voert actief gesprekken met de werkzoekenden om deze competenties te achterhalen.

2. Van de beschikbare functies worden competentieprofielen samengesteld. In een gesprek met de werkgever wordt achterhaald waarom de aangegeven competenties belangrijk zijn voor de functie.

3. Beide profielen worden ingevoerd in een digitaal systeem en direct gematcht. Indien gewenst, kunnen door coaching en praktijkgerichte scholing competenties verder worden aangevuld.

Ook is het mogelijk om de HVC van een kandidaat te laten testen voor een (specifieke) functie. Hierbij wordt door middel van vraagstelling en
praktijkgerichte bewijsvoering een portfolio van de kandidaat samengesteld. Mocht hieruit blijken dat een aantal competenties nog niet aanwezig zijn, dan is het mogelijk om deze alsnog aan te vullen door middel van gerichte scholing. Wanneer de kandidaat beschikt over voldoende competenties voor een functie, dan wordt het traject van uitplaatsing ingezet.

Voor wie is C-match op basis van HVC bedoeld?

Elke werkzoekende die klaar is voor een passende
functie kan worden bemiddeld door middel van
C-match. Onderstaand vindt u een overzicht van de doelgroepen voor wie wij activiteiten ontplooien.
Al deze activiteiten zijn er op gericht om
werkzoekenden in een uitkeringssituatie weer
uitkeringsonafhankelijk te maken.
Zelfstandigen
Zowel startende als gevestigde zelfstandigen kunnen tegen problemen aanlopen waardoor ze (tijdelijk) niet voldoende inkomen kunnen krijgen uit het eigen bedrijf. Door het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) is het voor deze zelfstandigen mogelijk om een tijdelijke
uitkering te ontvangen tot het weer mogelijk is om in eigen inkomensbehoefte te voorzien. Voor al deze
zelfstandigen kan een aanvullende baan in loondienst een goede uitkomst zijn om weer zelfvoorzienend te worden.
Werkzoekenden met een bijstandsinkomen
Mensen zonder of met een laag inkomen en geen of een laag eigen vermogen hebben volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) recht op een bijstandsuitkering. Deze uitkering helpt in de voorziening van het
levensonderhoud. Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt wordt voor deze doelgroep een
werkervaringsplaats of reguliere baan gezocht.
Outplacement kandidaten

Door reorganisaties of faillissementen kan een
werknemer zijn baan kwijt raken. Alle betrokken
partijen zijn er bij gebaat om een andere passende werkplek voor deze medewerker te vinden, voordat hij of zij daadwerkelijk boventallig wordt verklaard.